Świadczone usługi

 Agencja Detektywistyczna „E&T LASAK” działa w zakresie usług detektywistycznych zgodnie z regulowaniami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej, jak również ustawy z dnia 6 lipca 2001 roku o usługach detektywistycznych.
Art. 2 p 1 wymienionej ustawy mówi, iż Usługami detektywistycznymi są czynności polegające na uzyskiwaniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach, realizowanych na podstawie umowy zawartej ze zleceniodawcą a w szczególności:
 1. Realizacja przedsięwzięć w sprawach wynikających ze stosunków prawnych dotyczących osób fizycznych;
 2. Realizacja przedsięwzięć w sprawach wynikających ze stosunków gospodarczych dotyczących:
a)    wykonywanie zobowiązań majątkowych, zdolności płatniczych
lub wiarygodności w tych stosunkach;
b)    bezprawnego wykorzystywania nazw handlowych lub znaków
towarowych, nieuczciwej konkurencji lub ujawnienia wiadomości
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową;
 1. sprawdzanie wiarygodności informacji dotyczących szkód zgłaszanych zakładom ubezpieczeniowym;
 2. poszukiwanie osób zaginionych lub ukrywających się;
 3. poszukiwanie mienia;
 4. zbieranie informacji w sprawie, w której toczy się postępowanie karne, postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe albo inne, jeżeli w toku postępowania można zastosować przepisy prawa karnego.
Poprzez współpracę z profesjonalnymi firmami medycznymi Agencja Detektywistyczna E&T LASAK świadczy również usługi z zakresu badań genetycznych i analiz DNA. Szczegółowe informacje w powyższym zakresie znajdziecie Państwo na pasku obok w zakładce „Laboratorium Genetyczne”.

Detektywi Naszej Agencji swą pracę wykonują poprzez niżej wymienione metody pracy:

 1. Obserwację;
 2. Osobowe Źródła Informacji (OZI);
 3. Bezosobowe Źródła Informacji;
 4. Biały wywiad;
 5. Szary wywiad;
 6. Współdziałanie werbalne z agenturą gospodarczą.
Poszczególne metody działania w znacznym stopniu uzależnione są od zleconego przedsięwzięcia, czasu jego realizacji, jak również decyzji osoby zlecającej zadania. Podkreślić należy, iż podjęte kroki w przyjętym zleceniu wynikają bezpośrednio z decyzji zleceniodawcy o zastosowanych metodach działania.